Байланыс

Алматы байланыс колледжі

1930 жылы негізі қаланды

Басты бет/ Колледж туралы / Миссиясы

Миссиясы

Қазақстандық еңбек нарығын байланыс және телекоммуникация саласында техникалық және кәсіптік білім берудің жоғары білікті мамандарымен қамтамасыз ету, техникалық білімді насихаттау, байланыс және телекоммуникация саласы үшін кәсіби көптілді мамандарды даярлау.
Алматы байланыс колледжі Қазақстан Республикасындағы білім беру ұйымдардың қызметін реттейтін заңнамалық және нормативтік құжаттарға сәйкес өз миссиясын жүзеге асырады:
 
 

– 1995 жылдың 30 тамызындағы Қазақстан Республикасының Конституциясы (02.02.2011 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен);
– Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары;
– «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңы (01.11.2018 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен);
– Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары;
– Ұлттық біліктілік шеңбері;
– Салалық біліктілік шеңбері;
– Техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары;
– Үлгілік оқу жоспарлары және үлгілік оқу бағдарламалары;
– Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарында білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгілік қағидалары;
– Халықаралық білім беру корпорациясының регламенттері;
– Қазақстан Республикасының өзге де заңдары, Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулылары мен өкімдері;
– Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрықтары, өкімдері.

Миссияны сапалы іске асыру мақсатында колледждің 2019-2030 жылдар кезеңіне арналған стратегиялық даму бағдарламасы әзірленді, оның мақсаты белгіленген миссияға қол жеткізу болып табылады.
Колледждің даму стратегиясында колледжді дамытудың келесі негізгі бағыттары және оларды жүзеге асыру жолдары белгіленген:
* 2020 жылы ҚР СТ ИСО 9001-2009 талаптарының негізінде сапа менеджменті жүйесін әзірлеу және енгізу;
* Білім алушылардың мамандық иесі болуын және тиісті біліктілік алуын қамтамасыз ету;
* Белсенді өмірлік ұстанымы бар бәсекеге қабілетті, жоғары білікті маман тәрбиелеу;
* Түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жүйесін дамыту;
* Колледждің материалдық-техникалық және әдістемелік базасын дамыту;
* Колледждің білім беру үрдісінің барлық субъектілерінің денсаулығын сақтау және нығайту мақсатында денсаулық сақтау білім беру кеңістігін жан-жақты дамыту.

Белгіленген мақсаттарды іске асыру үшін колледж ұжымынан келесі міндеттерді шешу талап етіледі:
* Білім беру процесінің барлық қатысушыларының өзін-өзі дамытуы үшін тиімді өзара әрекеттесу ортасын жүзеге асыру және жағдайларды жасау;
* Білім беру қызметтерінің таңдау мөлшерін кеңейту;
* Оқыту сапасын арттыру, заманауи педагогикалық технологияларды игеру;
* Колледждің материалдық-техникалық және әдістемелік базасын дамыту.

Қызметтің стратегиялық бағыттары:
* Әлемдік еңбек нарығында түлектердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру
* Материалдық-техникалық базаны дамыту
* Кадрлық әлеуетті нығайту
* Ғылыми-әдістемелік қызмет процесін одан әрі дамыту
* Ақпараттандыру процесін дамыту
* Тәрбие жұмысының процесін дамыту

Осылайша, колледждің стратегиялық даму жоспары Қазақстан Республикасында білім беру мен ғылымды дамытудың 2030 жылға дейінгі мемлекеттік бағдарламасының органикалық жалғасы болып табылады және
колледж қызметінің миссиясын, мақсаттары мен міндеттерін жүзеге асырады.
Колледждің стратегиялық жоспарын әзірлеу және қабылдау үрдісі барлық мүдделі тараптардың қатысуымен қалыптасқан бірыңғай схемасы бойынша жүргізіледі (циклдік комиссиялардың отырыстарында талқылау, ұсыныстар әзірлеу, оларды педагогикалық кеңесте қарау және қабылдау). Колледж ұжымы стратегияны әзірлеу барысында жалпы білім беру саласындағы, атап айтқанда, ТжКБ жүйесінде телекоммуникация саласындағы қоғамның қазіргі жағдайы мен даму мүмкіндіктеріне талдау жасады. Талдау жүргізу кезінде өзекті бағдарламалық, заңнамалық, нормативтік актілер, білім беру және ТжКБ-ны дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша жоспарланатын іс-шаралар пайдаланылды. Еңбек нарығы қажеттілігінің деңгейі, өңірдің даму мүмкіндіктері туралы ақпарат түрлі іс-шараларда кездесу кезінде жұмыс берушілерден алынған деректерден жиналды. Ұсыныстар педагогикалық кеңестің отырысында қаралды және олардың тиімділігі колледжді дамытудың стратегиялық жоспарына енгізілді. Жоспардың соңғы нұсқасы педагогикалық кеңестің хаттамасымен Бекітілді (№1 хаттама 28.08.19 ж.).